Politikker

Politikker

Mobil under møder:
Spejderne må gerne have mobiltelefon med til møderne, men de må ikke bruge telefonen under møderne. Bliver mobiltelefonen brugt, har lederne ret til at inddrage mobiltelefonen. Telefonen skal som udgangspunkt være slukket til møderne med mindre andet er aftalt med lederen.

Mobil under ture/arrangementer:
Lederne skal opgive et mobilnummer på ture, så forældrene kan komme i kontakt med gruppen. Ved mikro-, mini- og juniorture må spejderne ikke have mobiltelefoner med. Der skal i disse tilfælde ringes til den leder, der er nævnt i indbydelsen. Ved tropsture må spejderne gerne have mobiltelefon med, men mindre andet er udlagt fra lederne. Det forventes dog stadig, at mobiltelefoner ikke benyttes, når der er aktiviteter. Der vil også her kunne ske inddragelse, hvis spejderen ikke kan administrere mobiltelefonen.

Klanen fastsætter selv deres mobilpolitik.

Forældrepræsenterede arrangementer som f.eks. Skt. Hans, Havnefest, arbejdsdag og Sodavandsdiskotek er der ingen mobilpolitik.

Elektroniske genstande forventes ikke medbragt, med mindre andet er angivet af lederne.

 

Hjemve:
Hvis hjemve er et kendt problem, forventes det at lederne bliver orientering om dette.
Lederne forsøger at afhjælpe hjemve, inden der ringes til forældrene.
Spejderen har ikke kontakt til forældrene uden at lederne er involveret i forløbet.
Hvis forældrene har behov for at komme i kontakt med sit barn, foregår dette gennem lederne, der formidler det videre.  

 

Voksnes omgang med børn:
Det tilstræbes, at der er en leder til stede af hvert køn på ture og arrangementer, dog minimum altid 2 ledere.
Fysisk kontakt til spejderne vil være i form af håndtryk, knus og trøst.
Ved tilskadekomst kontaktes forældre og evt. læge.  
Spejdere og ledere sover opdelt.
For alle ledere gælder, at alle har underskrevet ledererklæring og der er indhentet børneattester hvert år.

 

Mobning:
Vi ønsker en gruppe, hvor alle spejdere udviser hinanden respekt trods forskelligheder.
Vi anser mobning for et fælles problem og et fælles ansvar og vi ønsker at forebygge at mobning finder sted.
Både spejdere, ledere og bestyrelse har et ansvar for at gribe ind, hvis mobning finder sted i gruppen.

Definition på mobning
At blive mobbet betyder, at man i forbindelse med ophold i gruppen – regelmæssigt og over tid – udsættes for ubehagelig, nedværdigende eller sårende behandling af én eller flere personer, sådan at man føler, at det er svært at forsvare sig.
Det er derimod ikke mobning, hvis to omtrent lige ’stærke’ personer har en konflikt, eller hvis det kun drejer sig om en enkeltstående episode (Einarsen og Gemzøe Mikkelsen, 2000).

Retningslinier og beredskab
Ved mistanke om mobning i gruppen kontaktes en leder - eller et bestyrelsesmedlem.
Leder - eller et bestyrelsesmedlemmet går videre med sagen til bestyrelsen. Det er dog vigtigt, at der hurtigt gribes ind, hvorfor den kontaktede person sammen med en anden leder/bestyrelsesmedlem deltager ved mødet/møderne mellem parterne.
Bestyrelsen er forpligtet til at tage alle henvendelser seriøst og iværksætte mægling mellem parterne. Mæglingen varetages af normalt af lederen for grenen, hvori mobningen finder sted.
(Mægling skal i øvrigt foretages af en person i gruppen, som er uddannet hertil.)

Ansvar for håndhævelse:
Bestyrelsen har et særligt ansvar for at håndhæve politikken mod mobning, herunder at politikken løbende justeres.
Hvert andet år udarbejdes en handleplan for forebyggelse af mobning (herunder uddannelsesinitiativer, gennemgang af beredskabsplan osv.) Bestyrelsen er ansvarlig for, at lederne er bekendte med politikken.

Klageadgang og regler for sanktioner:
Enhver kan rette en klage mod lederens/bestyrelsesmedlemmets håndtering af en sag om mobning. Bestyrelsen modtager klager. Sanktioner fastsættes af bestyrelsen.

Mobbepolitik

  • Vi tager hånd om problemet med det samme.

  • Vi har tid til at lytte.

  • Vi snakker med forældre.

  • Vi ringer ikke kun hjem til dem der bliver mobbet, men også til dem der mobber.

  • Vi sikrer, at både offer og den der har mobbet får hjælp.

  • Vi laver aftaler med spejderne.

  • Vi følger op på problemet.

Alkohol:
Det Danske Spejderkorps arbejder for, at børn og unge drikker mindre alkohol. Alkohol må ikke være det samlende element ved korpsets aktiviteter. Der drikkes ikke alkohol, mens spejderarbejdet med børn og unge er i gang, eller hvor der er børn og unge til stede. Der skal altid være et tilstrækkeligt antal ledere, der kan tage ansvar og handle i en kritisk situation.
Hos Rethingh-gruppen kan man nyde max 1 genstand pr. leder, når spejderne er gået til ro.

 

Medicin:
Bruger spejderne nogen form for medicin, bedes dette meddelt lederne og lederne vil således administrere dette. Spejderne har ej heller håndkøbsmedicin med, uden at dette afleveres ved lederne og udleveres af lederne.
Sygdom og allergier meddeles lederne.    

 

Rusmidler/rygning:
Euforiserende stoffer accepteres ikke og vil medføre bortvisning.
Rygning foregår ikke på Rethingh-gruppens grund og forgår uden for spejderned synsvinkel.

 

Udeliv:
Spejderne skal selv kunne bære og gå med deres bagage/rygsæk.
Hvis lederne forventer at spejderne sover udenfor, så sover lederne også udenfor.

 

Ture:
På ture skal spejderne medbringe sygesikringsbevis, som opbevares hos lederne.

 

Generelt for Rethingh-gruppen:
Det påhviler altid spejderen at påklæde sig efter vejr og vind og i mørke tider huske lys og reflekser.
Hvis spejderens adfærd ikke er hensigtsmæssigt, vil forældre blive kontaktet m.h.p. afhentning af spejder.